ECOT ONE

Nhiệt độ bảo vệ: từ – 60 oC đến + 200 oC

Thích hợp với các bề mặt: bê tông, gạch, thạch cao, sắt thép, v.v.

Danh mục: ECOT ONE.